дата:
ПОЛУЧАТЕЛ ДОСТАВЧИК
ЕИК: ИН по ЗДДС: ЕИК: ИН по ЗДДС:
адрес: адрес:
описание на стоката или услугата мярка колич. ед.цена общо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
начин на плащане: в брой дата на доставка или плащане: сума:
срок за плащане: с платежно нареждане данъчна основа:
с насрещно прихващане място: ДДС 20%:
основание за 0% ДДС: сума за плащане: